Zarzą…dca Roman Zieliński          Firma DOLMAR II Roman Zieliński Biuro Zarządzania Nieruchomościami w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 256/258 m.10 zajmuje się administrowaniem budynkami, które powstały na skutek ustawy o własności lokali z 1994r.

          Oferuję Państwu usługi w zakresie profesjonalnego zarzą…dzania nieruchomościami. Posiadam pełne kwalifikacje zawodowe do wykonywania pełnego administrowania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych posiadają…c licencję nr 12596. Jednoczenie posiadam uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa ogólnego i uprawnienia instalacyjne takie jak wodno-kanalizacyjne, gaz, C.O. i klimatyzacyjne. Przy wykonywaniu prac remontowych Wspólnota Mieszkaniowa nie musi zatrudniać inspektora nadzoru. Wykonuję te obowią…zki w ramach wynagrodzenia zarzą…dcy.

          Zajmuję się administrowaniem budynkami od 1977r. Moje doświadczenie i kwalifikacje pozwalają… na administrowanie budynkami na wysokim poziomie jakościowym i cenowym. Szczegółowy zakres obowią…zków i wynagrodzenia jest każdorazowo uzgadniany z właścicielami budynku. Wszystkie warunki ostatecznie zostają spisane w umowie o zarządzaniu nieruchomością. Gwarantować mogę częste spotkania z zarzą…dem Wspólnoty Mieszkaniowej, częste wizyty w nieruchomości, przeglą…dy, spotkania i podejmowanie zadań wymagają…cych natychmiastowych działań na budynku.

           Obecnie administruję dwudziestoma dwoma Wspólnotami Mieszkaniowymi.


DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami