Zarzą…dca Roman Zieliński  • W momencie podpisania umowy o administrowanie otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek.

  • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.

  • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarzą…du nieruchomością… wspólną… zgodnie z zasadami rachunkowości przy pomocy specjalistycznego, licencjonowanego oprogramowania komputerowego.

  • Ścią…ganie zaległości od właścicieli zalegają…cych z płatnościami.

  • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądami, w sprawie zaległości właścicieli.

DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami